1 Rekisterinpitäjä

Fysikaalinen hoitolaitos Kefike Oy
Y-tunnus: 0795941-7
www.kefike.fi
(Jäljempänä "me" tai "FHL Kefike Oy")

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Fysioterapeutti Pekka Filpus
Pyynikintie 25 B 7
33230 TAMPERE

3 Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen. Potilastietoja käsitellään hoitolaitoksen toiminnan mukaisesti sekä Kelan ja hoitavan tahon kanssakäymisen vuoksi.

5 Mitä tietoja käsittelemme?

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, hoitavan tahon määrittelemät diagnoosit sekä fysioterapiaan liittyvä aineisto.

6 Mistä saamme tietoja?

Tiedot ovat hoitavan tahon, Kelan tai asiakkaan itsensä antamia tietoja sekä hoitolaitoksen tuottamaa materiaalia.

7 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tiedot ovat vain FHL Kefike Oy:n käyttöön tarkoitettuja. Tietoja voidaan ainoastaan vaihtaa hoitavan tahon ja Kelan kanssa. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

A) Manuaalisen aineiston käsittelyn tekniset ja organisatoriset turvatoimet: Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta sivullisille. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapistossa.
B) ATK:lla käsiteltävien tietojen tekniset ja organisatoriset turvatoimet: Palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on asianmukaisesti suojattu ja vain henkilökunnalla on pääsy palvelimelle. Kaikkiin tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterin pääkäyttäjä.
Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10 Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.