FHL KEFIKE OY

HOITOLAITOKSEN TEHTÄVÄT

Lääninhallitus myöntää luvan yksityiselle fysikaaliselle hoitolaitokselle terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Lupa perustuu lakiin yksityisestä terveydenhuollosta( 152/90) 2-5,7,8-10 §:t ja asetukseen yksityisestä terveydenhuollosta (744/90) 3§ (muutos 857/94) 4§ ja 5§:n 1 momenttiin.

Fysikaalisen hoitolaitoksen tavoitteena on tarjota sellaista kuntoutusta, joka vastaa yksilön ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin. Palvelu on luotettavaa ja turvallista sekä pyrkii säilyttämään että parantamaan kuntoutujien työ- ja toimintakykyä. Keskeinen paino asetetaan tuloksellisuudelle ja kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiselle käyttäen hyväksi suunnitelmallisuutta, yhteistyötä, sisällöllisesti korkeaa laatua, seurantaa ja kuntoutujan tarpeet ja oikeudet huomioonottavaa toimintatapaa.

TOIMINTAMUODOT

Fysioterapeuttinen toiminta: Potilaan kotona annettavat palvelut: